KOMUNIKAT Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Kielce,  23 września 2021r.

 

KOMUNIKAT

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach

w sprawie głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, że w dniu 22.09.2021r. w godzinach 700 ÷ 1900 w DK „Sabat” odbyło się pisemne głosowanie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie -  zgodnie z art. 36 § 9÷13 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (Dz.U.2021.648).

Głosowanie przebiegało pod nadzorem  Komisji Skrutacyjnej składającą się z Członków Rady Nadzorczej i przy udziale Notariusza podczas całej procedury głosowania.

W tej formie procedowania uchwał Walnego Zgromadzenia wzięło udział 196 Członków naszej Spółdzielni, którzy w tajnym głosowaniu podjęli wszystkie dwanaście uchwał.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za udział, zaangażowanie, pomoc oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu i transparentności procedury głosowania.

Zarząd Spółdzielni

Najem stanowisk postojowych

OGŁOSZENIE  

O NABORZE  CHĘTNYCH NA

NAJEM STANOWISK POSTOJOWYCH 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE” w Kielcach informuje, że posiada do wynajęcia około 70 numerowanych miejsc postojowych dla samochodów osobowych na niestrzeżonym parkingu wielostanowiskowym, zlokalizowanym w centrum osiedla w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. J. N. Jeziorańskiego 73A oraz budynku mieszkalnego przy ul. J. N. Jeziorańskiego 45 – działki numer ewidencyjnych 894/222, 894/100 na terenie po placu składowym. Obiekt będzie wyposażony w zamykane i otwierane pilotem szlabany na wjeździe do parkingu. Miejsca postojowe będą wynajmowane na  następujących zasadach:

 1. Wynajem jednego miejsca postojowego dla samochodów osobowych na podstawie zawartej umowy ze Spółdzielnią.
 2. Koszt wynajęcia jednego miejsca postojowego dla samochodu osobowego na parkingu wynosić będzie - 50,00 zł brutto/miesięcznie.
 3. Opłata jednorazowa 100,00 zł brutto - kaucja za pilota do szlabanu (zwracana po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy najmu i zwrocie pilota do Spółdzielni).

Zgłoszenia o wynajęcie miejsca postojowego należy składać pisemnie: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.

KOMUNIKAT Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach

Kielce,  6 sierpnia 2021r.

 

KOMUNIKAT

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach

w sprawie przebiegu procedury głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach przypomina, że podstawę prawną organizacji w dniu 22.09.2021r. pisemnego głosowanie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie stanowią art. 36 § 9÷13 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (Dz.U.2021.648).

Rozwiązania te stosuje się wyłącznie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i tylko dla spraw istotnych dla bieżącego funkcjonowania Spółdzielni.

Zgodnie z rekomendacjami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz specjalistów w dziedzinie prawa spółdzielczego do nadzorowania przebiegu głosowania w trybie szczególnym Zarząd Spółdzielni powołał Komisję Skrutacyjną składającą się z Członków Rady Nadzorczej przy udziale Notariusza podczas całej procedury głosowania. Praca Komisji Skrutacyjnej zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie protokołu notarialnego z przebiegu głosowania. Te rozwiązania dają gwarancję prawidłowego przebiegu głosowania.

Jednocześnie informujemy, że dbając o transparentność procedury głosowania Zarząd Spółdzielni dopuszcza obserwowanie przez Członków Spółdzielni jego przebiegu - przy zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w dniu głosowania, o ile nie zakłóci to przebiegu głosowania.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni informuje, że do końca września 2021 roku zostanie przeprowadzony pierwszy etap modernizacji sieci internetowej, polegający na wymianie urządzeń w stacji czołowej.
Wymiana ta pozwoli na zwiększenie prędkości do 300 Mb/s. W celu odzyskania pasma przesyłowego koniecznym jest wyłączenie części kanałów TV analogowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
dział techniczny : 41 331 75 56 w 27,

firma konserwująca PUH Szybalski:
41 345 40 90, 606 103 253, 602 366 234.

ZAWIADOMIENIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

Kielce, dnia 11.08.2021r.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach
w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

Działając na podstawie art. 36 § 9÷13 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (Dz.U.2021.648) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze zawiadamia, że w dniu 22 września 2021 roku (środa) w godzinach od 700 do 1900 w siedzibie Domu Kultury „Sabat” sala nr 15 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 w Kielcach odbędzie się pisemne głosowanie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie dotyczy:

 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 • sfinansowania części kosztów remontów elewacji nieruchomości przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 45, Jana Nowaka Jeziorańskiego 103, Jana Nowaka Jeziorańskiego 121 i Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 z funduszu zasobowego Spółdzielni,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 • sfinansowania części kosztów remontów elewacji nieruchomości przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 83, Jana Nowaka Jeziorańskiego 107, Marszałka Józefa Piłsudskiego 2A i Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 z funduszu zasobowego Spółdzielni,
 • zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wydanego przez Krajową Radę Spółdzielczą wniosku polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2016÷2017,
 • przyjęcia do realizacji wydanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych wniosków polustracyjnych z działalności Spółdzielni za lata 2018÷2020.

Dodatkowe informacje:

 1. W załączeniu przesyłamy projekty wszystkich uchwał przedłożonych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie na piśmie oraz ich krótkie omówienie.
 2. Dla zagwarantowania właściwego przebiegu głosowania odbędzie się ono przy udziale Notariusza.
 3. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w pisemnym głosowaniu w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
  i dołączone do protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 4. Głosowanie odbędzie się na piśmie na karcie do głosowania - opieczętowanej i wydanej głosującemu Członkowi Spółdzielni przez Komisje Skrutacyjną.
 5. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami
  i projektami uchwał będących przedmiotem pisemnego głosowania. Będą one wyłożone od dnia 31.08.2021r. do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 w Kielcach pokój nr 4 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej wichrowe.pl w zakładce Strefa mieszkańca.
 6. Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w dniu głosowania.
 7. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu jej weryfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

Zarząd Spółdzielni

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15