Przetarg nieograniczony IX

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" 
25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziora11skiego 125a - o pow. 215,23m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres firmy
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) zaświadczenie o nr NIP
6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeże 11,
7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US
8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 10,00 zl/m2 + VAT 23%.
9) dowód wpłacenia wadium w wysokości 4000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2019r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr 10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: ,,Przetarg - wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziora11skiego 125a", należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 05.07.2019r do godz. 11.00.
Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886


Drukuj   E-mail