Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 125a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 125a – o pow. 215,23m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres firmy
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) zaświadczenie o nr NIP
6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US
8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 6,22 zł/m2 + VAT 23%.
9) dowód wpłacenia wadium,

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2018r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziorańskiego 125a”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.10.2018r do godz. 11.00.
Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886

Ogłoszenie do pobrania.


Drukuj   E-mail