Przetargi

Przetarg VIII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 67 –  o pow.  35,00 m² z  przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) nazwę i  adres firmy

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS

4) zaświadczenie o nr REGON,

5) zaświadczenie o nr NIP

6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,

7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US

8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 9,50 zł/m2 + VAT 23%

9) dowód wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2020r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziorańskiego 67”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.11.2020r  do godz. 10.00.

Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886

Przetarg VI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73


ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
1. Wymiana sieci ccw na obszarze zasilania wymiennika W-1.
2. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych wraz z przemontowaniem modułów radiowych.
3. Naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia i składania wniosków zawarte są w materiałach przetargowych, które można nabyć w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 19 obok kasy Spółdzielni w cenie 50,41 zł brutto.

Dodatkowych informacji udziela:
zad. nr 1 - Dział Budowlany, pokój nr 6, tel. 41 331 75 56 w. 17.
zad. nr 2 i 3 - Dział Techniczny, pokój nr 20, tel. 41 331 75 56 w. 27.

Oferty należy składać do dnia 25.05.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73 - pokój nr 8:
1. zadanie nr 1 o godzinie 12.00.
2. zadanie nr 2 o godzinie 12.30.
3. zadanie nr 3 o godzinie 13.00.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg VII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73


ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:
1. Remont pomieszczeń w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej (korytarz i piętra klatka schodowa nr 1).
2. Wymiana wodomierzy na nowe z przemontowaniem modułów radiowych oraz wymiana ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym ul. Daszyńskiego 25 w Kielcach.
3. Zimowe utrzymanie dróg osiedlowych, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia i składania wniosków zawarte są w materiałach przetargowych, które można nabyć w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 19 obok kasy Spółdzielni w cenie 50,41 zł brutto.

Dodatkowych informacji udziela:
zad. nr 1 - Dział Budowlany, pokój nr 6, tel. 41 331 75 56 w. 21.
zad. nr 2 i 3 - Dział Techniczny, pokój nr 20, tel. 41 331 75 56 w. 27.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2020 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73.
1. zadanie nr 1 o godzinie 12.00.
2. zadanie nr 2 o godzinie 12.30.
3. zadanie nr 3 o godzinie 13.00.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg V

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe wzgórze" w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

ogłasza

przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań

Remont klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach.

Przetarg I. Malowanie klatek schodowych (1 budynek)

Przetarg II. Malowanie oraz wykonanie okładzin z płytek ceramicznych klatek schodowych (2 budynki)

Przetarg III. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych klatek schodowych (8 budynków)

Przetarg IV. Wymiana pochwytów PCV balustrad klatek schodowych (5 budynków)

Szczegółowych informacji udziela Dział Budowlany w godzinach 9:00 - 14:00 - pokój nr 6 - tel. 41 331 75 56 wew. 17

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w ww. pokoju do dnia 23.04.2020 r. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni, pok. nr 19, lub przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni R.B. S.A. O/Kielce 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586 i okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu. 

Cena specyfikacji - 50,41 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2020 r. od godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15