Przetargi

Przetarg XI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze"
25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 125a – o pow. 215,23m²
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres firmy
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) zaświadczenie o nr NIP
6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US
8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 8,50 zł/m2 + VAT 23% przez dwa lata, po tym okresie stawka 10,00zł/m2 + VAT 23%
9) dowód wpłacenia wadium w wysokości 4000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2019r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziorańskiego 125a”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.07.2019r do godz. 11.00.
Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886

Przetarg nieograniczony IX

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" 
25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziora11skiego 125a - o pow. 215,23m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres firmy
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) zaświadczenie o nr NIP
6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeże 11,
7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US
8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 10,00 zl/m2 + VAT 23%.
9) dowód wpłacenia wadium w wysokości 4000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2019r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr 10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: ,,Przetarg - wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziora11skiego 125a", należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 05.07.2019r do godz. 11.00.
Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886

Przetarg X

Zarząd Spółdzielni ieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ul.· Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nw. zadań:

  • Remont pomieszczeń Domu Kultury "Sabat"
  • Remont altan śmietnikowych
  • Wykonanie siłowni Outdoor fitness

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zalnów.ienia i składania ofert zawarte są w, materiałach przetargowych, które można nabyć w siedzibie Spótdzielni - pokój
nr 19, obok kasy Spółdzielni, w cenie 50,41 zł brutto. Dodątkowych informacji udzielają branżowi inspektorzy nadzoru:

  • Zadanie nr 1, 2 pokój nr 9, tel. 41 331 75 56 wew. 21
  • Zadanie nr 3 - pokój nr 20, tel. 4i 331 75 56 wew. 27

Oferty należy składać do dnia 12.07.2019 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spoldzielni.
Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2019 r. w siedzibie Spółdzielni prży ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73 - pokój nr 8

Zadanie 1 o godzinie 12.00
Zadanie 2 o godzinie 12.30
Zadanie 3 o godzinie 13.00

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg VIII

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Wichrowe Wzgórze” w Kielcach Ogłasza przetarg
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zawarcia unowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego położonego przy:

ulicy Marsz. Piłsudskiego 26/59
Budynek IX kondygnacyjny mieszkanie położone na I piętrze
o powierzchni 33,251112 M-2 (1 pokój kuchnia i łazienka)
Wartość rynkowa lokalu wynosi 91.100zt

 

Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oraz ich pełnoletnich dzieci wspólnie z nimi zamieszkującymi odbędzie się w dniu 03.07.2019r. o godzinie 12.00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu
w kasie Spółdzielni lub na n/w Rachunek Bankowy do godz. 11.00
Jeżeli przetarg ograniczony nie dojdzie do skutku odbędzie się przetarg nie ograniczony od godz. 12.30 wadium jak wyżej wpłacić do godz. 11.30

Nr rachunku bankowego nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586

Dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zapłaty okazać w dniu przetargu pok. nr 7

Z osobą wygrywającą przetarg zastanie zawarta Umowa Notarialna na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Koszt zawarcia Aktu Notarialnego obciąża wygrywającego. Lokal można oglądać w dniach 25-27.06.2019r. w godz. 11:00 - 14.00
Klucze znajdują się w pokoju numer 7 tel. 41-331-75-56 wew. 18

Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważtnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15