Przetargi

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 125a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze"

25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. J.N.Jeziorańskiego 125a – o pow. 215,23m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres firmy
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3) w przypadku spółek prawa handlowego aktualny wypis z KRS
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) zaświadczenie o nr NIP
6) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
7) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US
8) oferowaną wysokość stawki podstawowej (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, nie mniej jednak niż 6,22 zł/m2 + VAT 23%.
9) dowód wpłacenia wadium,

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2018r o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr10. Koszt specyfikacji 36,90 zł brutto.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – wynajem lokalu przy ul.J.N.Jeziorańskiego 125a”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.10.2018r do godz. 11.00.
Zarząd zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferty.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (041) 331-75-56 wew. 23 lub 536-218-886

Ogłoszenie do pobrania.

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach Ogłasza przetarg

na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy
Jana Nowaka Jezioranskiego 103/56

Budynek VIII piętrowy mieszkanie położone na parterze o powierzchni 33,25m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka) Wartość rynkowa lokalu wynosi 112,060zł.

Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oraz ich pełnoletnich dzieci wspólnie z nimi zamieszkującymi odbędzie się w dniu 18.06.2018r. od godz. 11.00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni lub na n/w Rachunek Bankowy do godz. 10.00
Jeżeli przetarg ograniczony nie dojdzie do skutku odbędzie się przetarg nie ograniczony od godz. 11.30 Wadium jak wyżej wpłacić do godz. 11.00
Rachunek Bankowy Raiffeisen Bank Polska S.A.O/Kielce nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586
Dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zapłaty okazać w dniu przetargu pok. nr 7

Z osobą wygrywającą przetarg zastanie zawarta Umowa Notarialna na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Koszt zawarcia Aktu Notarialnego obciąża wygrywającego.
Lokal można oglądać w dniach 13; 14 czerwiec 2018r. w godz. 11.00-14.00
Klucze znajdują się w Dziale Technicznym, parter obok kasy, tel. 41-331-75-56 wew. 27
Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15