Segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, iż pracownicy firmy ENERIS Surowce S.A. odbierając odpady z naszego osiedla, stwierdzili wiele nieprawidłowości w segregowaniu odpadów. Wiele osób wyrzuca odpady do niewłaściwych pojemników.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz 1289) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”.

W związku z powyższym Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce informuje, iż w przypadku, gdy ww. sytuacja ponownie się powtórzy zostanie wydana decyzja administracyjna podwyższająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem stawki przy nie prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.

Apelujemy o poważne potraktowanie sprawy i prawidłową segregację odpadów, aby uniknąć podwyżki opłat czynszowych.


Drukuj   E-mail