Ogłoszenia i informacje

Wynajem lokali handlowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach ul. J.N.Jeziorańskiego 73
ogłasza, iż posiada do wynajęcia wolne lokale handlowo - usługowe
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

ul. J.N.Jeziorańskiego 77 (budynek poczty) o powierzchni - 41,06m²

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41-331-75-56 wew. 23 lub 536- 218 - 886

Terminy przyjęć członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE”
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. od 17.00 - do 19.00 w pok. nr 8.

Najbliższe dyżury odbędą się w dniach:
- 02 lipca 2019 r.
- 06 sierpnia 2019 r.
- 03 września 2019 r.
- 01 października 2019 r.
- 05 listopada 2019 r.
- 03 grudnia 2019 r.

 

I i II część Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zwołuje na dzień 5 czerwca 2019r. ( środa ) o godz. 17,30 - I część Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Domu Kultury „Sabat”
przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 73.

Członkowie Spółdzielni ( wg stanu na 31.12.2018r.) mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez wskazanego pisemnie pełnomocnika za okazaniem aktualnego dowodu osobistego. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

PORZĄDEK OBRAD I CZEŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 • mandatowo - skrutacyjnej
 • wnioskowej
 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r
 5. Informacja z wykonania uchwał i wniosków przekazanych przez Walne Zgromadzenie z 2018r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania części kosztów remontów elewacji w 3 budynkach.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Gminy Kielce, o łącznej powierzchni 5 720 m2 w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 20.07.2018r.
 1. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 28 940 m2 w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 23.07.2018r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Wichrowe Wzgórze” realizacji w latach 2020-2025 inwestycji polegającej na wykonaniu nowych sieci CCW na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach w ramach posiadanych środków.
 2. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 4. Zakończenie obrad I części Walnego Zgromadzenia.

oraz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach zwołuje na dzień 6 czerwca 2019r. ( czwartek ) o godz. 17,30 - II część Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Domu Kultury „Sabat”
przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 73.

Członkowie Spółdzielni ( wg stanu na 31.12.2018r.) mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez wskazanego pisemnie pełnomocnika za okazaniem aktualnego dowodu osobistego. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

PORZĄDEK OBRAD II CZEŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 • mandatowo - skrutacyjnej
 • wnioskowej
 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r
 5. Informacja z wykonania uchwał i wniosków przekazanych przez Walne Zgromadzenie z 2018r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania części kosztów remontów elewacji w 3 budynkach.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Gminy Kielce, o łącznej powierzchni 5 720 m2  w związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 20.07.2018r.
 1. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego, przedterminowego rozwiązania użytkowania wieczystego działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 28 940 mw związku z pismem Prezydenta Miasta Kielc z dnia 23.07.2018r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Wichrowe Wzgórze” realizacji w latach 2020-2025 inwestycji polegającej na wykonaniu nowych sieci CCW na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach w ramach posiadanych środków.
 2. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 4. Zakończenie obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1300 w pokoju nr 4 oraz we wtorki w godzinach 900 - 1700 w pokoju nr 7, od dnia 14 maja 2019r.

Od dnia 22 maja 2019r. zostaną wyłożone projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni, Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Druk pełnomocnictwa można składać w pokoju nr 7.

Rozległa awaria na zasilaniu w ciepło

W dniu 20 stycznia 2019r. wystąpiła rozległa awaria na zasilaniu w ciepło osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze. Służby eksploatacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach lokalizują miejsce wystąpienia awarii. Jej usuwanie potrwa prawdopodobnie do dnia 22.01.2019r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił całodobowy telefon interwencyjny Nr 41 331 29 93, w razie gdyby ktokolwiek miał informację o osobach starszych, niepełnosprawnych, osób z malutkimi dziećmi, które mogą potrzebować pomocy. Na osiedlach jest też obecny patrol Straży Miejskiej.

Dostawa ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach informuje, że w dniu 25.04.2019 r. nastąpią zaburzenia w dostawach ciepłej wody użytkowej dla mieszkańcówpółnocnych osiedli Kielc.

Czasowe zaburzania w dostawach są związane z koniecznością przeprowadzenia prac na Magistrali Wschód. W czasie sezonu grzewczego wykryto prawdopodobną wadę materiałową nazmodernizowanej sieci. Wykonawca inwestycji usunie usterkę w ramach naprawy gwarancyjnej.

Prace będą prowadzone w trybie całodobowym, aż do przywrócenia prawidłowści dostaw cieplej wody dla mieszkańców północnych osiedli Kielc.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Pismo

Segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, iż pracownicy firmy ENERIS Surowce S.A. odbierając odpady z naszego osiedla, stwierdzili wiele nieprawidłowości w segregowaniu odpadów. Wiele osób wyrzuca odpady do niewłaściwych pojemników.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz 1289) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”.

W związku z powyższym Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce informuje, iż w przypadku, gdy ww. sytuacja ponownie się powtórzy zostanie wydana decyzja administracyjna podwyższająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem stawki przy nie prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.

Apelujemy o poważne potraktowanie sprawy i prawidłową segregację odpadów, aby uniknąć podwyżki opłat czynszowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15