Ogłoszenia i informacje

Wynajem lokali handlowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wichrowe Wzgórze” w Kielcach ul. J.N.Jeziorańskiego 73
ogłasza, iż posiada do wynajęcia wolne lokale handlowo - usługowe
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

ul. J.N.Jeziorańskiego 67 (I piętro) o powierzchni – 46,82 m²

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41-331-75-56 wew. 23 lub 536- 218 - 886

Segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach informuje, iż pracownicy firmy ENERIS Surowce S.A. odbierając odpady z naszego osiedla, stwierdzili wiele nieprawidłowości w segregowaniu odpadów. Wiele osób wyrzuca odpady do niewłaściwych pojemników.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz 1289) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”.

W związku z powyższym Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce informuje, iż w przypadku, gdy ww. sytuacja ponownie się powtórzy zostanie wydana decyzja administracyjna podwyższająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem stawki przy nie prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.

Apelujemy o poważne potraktowanie sprawy i prawidłową segregację odpadów, aby uniknąć podwyżki opłat czynszowych.

Terminy przyjęć członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „WICHROWE WZGÓRZE”
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. od 17.00 - do 19.00 w pok. nr 8.

Najbliższe dyżury odbędą się w dniach:
- 05 luty 2019 r.
- 05 marca 2019 r.
- 07 maja 2019 r.
- 04 czerwca 2019 r.

Jeżeli przeprowadzacie REMONT w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu

Szanowni Mieszkańcy !
Jeżeli przeprowadzacie REMONT w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu

NALEŻY ZADBAĆ O PORZĄDEK W KLATCE
- rozłożyć mokrą ścierkę i sprzątać pył cementowy,
aby sąsiedzi nie musieli go wnosić do swoich mieszkań.

Ponadto prosimy NIE WYRZUCAĆ GRUZU
DO POJEMNIKÓW W ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH

GRUZ NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH WORKACH
PRZY ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ LUB W ROGU ALTANY

Worki z gruzem zbierane są z altan 2 razy w miesiącu

W przypadku bardzo dużej ilości gruzu istnieje możliwość podstawienia kontenera na gruz (5 ton) w okolicy klatki schodowej lub altany śmietnikowej. W tym celu należy to zgłosić do Działu Technicznego w Spółdzielni (obok Kasy) tel. 41 331 75 56 wew. 27

Rozległa awaria na zasilaniu w ciepło

W dniu 20 stycznia 2019r. wystąpiła rozległa awaria na zasilaniu w ciepło osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze. Służby eksploatacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach lokalizują miejsce wystąpienia awarii. Jej usuwanie potrwa prawdopodobnie do dnia 22.01.2019r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił całodobowy telefon interwencyjny Nr 41 331 29 93, w razie gdyby ktokolwiek miał informację o osobach starszych, niepełnosprawnych, osób z malutkimi dziećmi, które mogą potrzebować pomocy. Na osiedlach jest też obecny patrol Straży Miejskiej.

Budowa garaży

Osoby zainteresowane budową garaży przy ulicy J. N. Jeziorańskiego w pobliżu bloków nr 31, 37, 47, 59 proszone są o kontakt pod nr tel. 501 714 603.
Jeżeli będzie co najmniej 10-ciu chętnych, złożymy podanie do Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze".

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15