Inwestycje

Parking 22 stanowiska przy ul. DASZYŃSKIEGO - BUD. 26

- parking na 22 miejsca postojowe (stanowiska) w rejonie ul. Daszyńskiego – bud. 26 Uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Kielce nr 117/2012 o warunkach zabudowy działek nr 869/20, 869/21, 869/31, 869/7, 869/6, 869/5 parkingiem wielostanowiskowym na 22 miejsca postojowe wraz ze zjazdem dla samochodów osobowych oraz niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi. W wyniku przeprowadzonego przetargu w oparciu o protokół Komisji przetargowej zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. Na podstawie wniosku Zarządu Spółdzielnia otrzymała ostateczną Decyzję nr 91/2013 znak: AU-III.6740.1.73.2013 DT z dnia 06.03.2013r. Prezydenta Miasta Kielce zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Poszerzenie drogi przy ul. J. N. Jeziorańskiego 41 - 43

 - przebudowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu z ul. J. N. Jeziorańskiego na działkach nr ewid. 894/443/ 894/441, 894/328, 894/307, 894/318, i 876/11, 876/12.

Projektowany budynek mieszkalny na działkach 894/246 i 894/508

W nawiązaniu do licznych zgłoszeń mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” zainteresowanych budową mieszkania za środki własne w nowym budynku Zarząd uchwałą z dnia 25.07.2013 roku podjął decyzję o wszczęciu procedury uzyskania warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego na części działki oznaczonej nr 894/508 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do dnia 07.03.2078 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu zlecono do wykonania prace projektowe koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu części działki nr ewidencyjny 894/508 Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce. 
      Na podstawie powyższego opracowania Prezydent Miasta Kielce pismem nr AU-I.6730.44.2014.EB z dnia 26.02.2014 roku wszczął rozpatrywanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: 
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Daszyńskiego w Kielcach na działkach nr ewid. 894/246, 894/508 obręb 0007. 
      Uchwałą nr 15 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2014 roku wyraziło zgodę na przeznaczenie i wykorzystanie części działek 894/246 i 894/508 na realizacje za środki własne członków Spółdzielni budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dla samochodów osobowych na potrzeby członków Spółdzielni i ich rodzin. 
      Uchwałą nr 55/2014 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2014 roku wyraziła zgodę na opracowanie dokumentacji projektowo-ksztorysowej oraz przejściowe sfinansowanie kosztów dokumentacji budynku przy ul. Daszyńskiego w Kielcach. 
      Na podstawie powyższych uchwał w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zarząd zawarł z Inwestprojekt Świętokrzyski umowę nr 41/2014/TIG, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Daszyńskiego w Kielcach na działkach nr ewid. 894/246 i 894/508 obręb 0007 realizowanych zgodnie z Decyzją nr 180/2014 Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 20.05.2014r, pismo nr AU-I.6730.44.2014.EB ustalające warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy. Termin realizacji zamówienia 28.02.2014r.

13 garaży - dz. nr 876/43

- planowana Budowa Zespołu 13 nowych garaży na działce numer ewid. 876/43 przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego została podjęta na podstawie UCHWAŁY NR 13 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach odbytego w trzech częściach w dniach 14, 15 i 16 czerwca 2011 r. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca projektu. Na podstawie projektu wykonanego przez Pracownię Projektową „PORTAL” uzyskano Decyzję nr 614/2012 z dnia 2012.09.14 Prezydenta Miasta Kielce zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15