Przypominamy

zakazZgodnie z regulaminem porządku domowego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Kielcach ( pkt. VII poz. 2.) 
w klatkach schodowych, dźwigach i pomieszczeniach ogólnych budynku obowiązuje ZAKAZ PALENIA. 
Zabrania się używania otwartego ognia i porzucania niedopałków.

Informacja dla mieszkańców S. M. "WICHROWE WZGÓRZE" 
dotycząca utrzymywania zwierząt

1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. 
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe (w szczególności psy) mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, przestrzegając następujących zasad: 
a) pies musi być prowadzony w kagańcu i na smyczy, 
b) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie na terenie, gdzie właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec, 
c) zwolnione z obowiązku noszenia kagańca są psy, których budowa anatomiczna uniemożliwia jego założenie, przy czym wówczas pies winien być prowadzony na smyczy. 
3. Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dostarczeniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej ponosi właściciel. (Za psa włóczącego się uważa się psa, który nie może być w każdej chwili przywołany przez swojego opiekuna). 
4. Osoba, pod której opieką przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 
5. Odchody zwierzęce powinny być zbierane przy pomocy torebek dostępnych odpłatnie w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta lub innych torebek, woreczków, itp. 
6. Dopuszcza się wyrzucanie psich nieczystości do koszy przyulicznych lub pojemników na odpady zmieszane. 
7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok. 

KODEKS WYKROCZEŃ 
Art. 77. 
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 
Art.117. 
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany. 
Art. 145. 
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


Drukuj   E-mail