Wytyczne sanitarne obowiązujące w Domu Kultury "Sabat"

 1. Przed wejściem do budynku oraz do sali uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
 2. Warunkiem przyjęcia na zajęcia w okresie pandemii COVID-19 jest wcześniejsze podpisanie przez pełnoletniego uczestnika zajęć lub przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji(oświadczenia) dostępnych u prowadzących instruktorów(nauczycieli).
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować je.
 4. Na terenie placówki jest całkowity zakaz jedzenie, a pić można jedynie z własnej butelki.
 5. Pracownicy DK mający kontakt z rodzicami(opiekunami) będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
 6. Między zajęciami poszczególnych grup będą zapewnione minimum 15-minutowe przerwy, aby ograniczyć kontakt między grupami.
 7. Ćwiczenia podczas treningu będą odbywały się z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej.
 8. Na sali będzie wyznaczone miejsce, w którym należy odłożyć rzeczy osobiste. Należy mieć na te rzeczy osobną torbę.
 9. Do placówki będą mogli wejść jedynie uczestnicy zajęć.
 10. Należy zachować dystans społeczny , zarówno w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych uczestników wynoszący min. 2 m.
 11. Obowiazuje ograniczona liczba uczestników.
 12. Przy wejściu głównym oraz w salach znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 13. Szpitale: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali.
 14. GIS Kielce: https://pssekielce.pis.gov.pl

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Domu Kultury "Sabat" w Kielcach okresie epidemii koronawirusa.

Organizacja Domu Kultury "Sabat" w okresie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią koronawirusa.

Zasady przyjęcia uczestników od 06 czerwca 2020r:

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi uczestnicy DK.
2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci lub dorosłych na konkretne zajęcia, będą się one odbywały w cyklu dwutygodniowym (uczestnictwo w co drugich zajęciach).
3. Warunkiem przyjęcia na zajęcia w okresie pandemii COVID-19 jest wcześniejsze złożenie przez rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika deklaracji – dostępny u instruktorów prowadzących.
4. Przed wejściem do sali znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Organizacja zajęć w DK "Sabat"

1. Każda grupa uczestników przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 2. Minimalna przestrzeń do zajęć (wypoczynku, zabawy) nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika i każdego nauczyciela.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
4. Sale zajęć będą systematycznie wietrzone pomiędzy zajęciami,a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Organizacja pracy placówki zminimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup (zachowane minimum 15 minut przerwy).
6. Rodzice, opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
7. Zakazane jest wchodzenie rodziców do sal.
8. Rodzice / opiekunowie nie pozostają w placówce podczas zajęć, nie wchodzą z dziećmi na górę, w miarę możliwości.
9. Osoba dorosła wchodzi do budynku w maseczce zakrywającej usta i nos i zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy wejściu.
10. Do placówki może uczęszczać wyłącznie (osoba dorosła dziecko zdrowe), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
11. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
14. Należy zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka.
15. W czasie zajęć drzwi wejściowe do budynku pozostają zamknięte.
16. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
Szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów choroby.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w DK "Sabat"

1. Osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązane są do dezynfekowania dłoni.
2. Rodzice/opiekunowie prawni, uczestnicy zajęć mają obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu oraz zakrywać usta i nos, należy zachować dystans społeczny.
3. Uczestnicy myją regularnie ręce wodą z mydłem, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
4. W placówce monitoruje się codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń. W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
5. Pracownicy DK zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszona jest instrukcja prawidłowego mycia rąk.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem w Domu Kultury "Sabat" osoby przebywającej w placówce:

1. Do pracy w DK ,,Sabat” mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do placówki oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika M DK należy odizolować teren placówki oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Szczegółowe wytyczne dla pracowników Domu Kultury w "Sabat"

Wytyczne dla instruktorów DK "Sabat" :

1. Na zajęcia można przyjąć tylko i wyłącznie wychowanków, których rodzice (lub pełnoletni uczestnik) potwierdzili uczęszczanie na zajęcia w okresie pandemii koronawirusa, wypełnili i złożyli stosowne oświadczenia.
2. Wyjaśniać zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące
w placówce podczas zajęć , podać informacje, dlaczego zostały one wprowadzone.
3. Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia przed i po zajęciach oraz w razie potrzeby podczas zajęć, prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
4. Nie używania wentylatorów.
5. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
6. Zwracać uwagę, aby wychowankowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
7. Wnikliwie obserwować stan zdrowia dzieci i młodzieży i przestrzegać procedury na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.
8. Zachować dystans społeczny, który powinien wynosić 1,5 m pomiędzy pracownikami placówki.
9. Przygotować stanowiska pracy wychowanków uwzględniając dystans 1,5 m pomiędzy każdą osobą.
10.Korzystać tylko z przedmiotów i sprzętów, które można skutecznie umyć, uprać, dezynfekować.
11. Koordynować prace porządkowe i dezynfekujące w sali.w salach gimnastycznych i baletowych używany sprzęt i podłoga po każdych zajęciach powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
12. Przy wejściu do budynku dezynfekować ręce.
13. Stosować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie reżimu sanitarnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WICHROWE WZGÓRZE”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73,
Osiedle Świętokrzyskie,
25-432 Kielce

tel. (41) 331-75-56
e-mail: sekretariat@wichrowe.pl

Dom Kultury "Sabat"
tel. 531 015 533

REGON: 290673850
NIP: 657-10-80-886

Godziny pracy kasy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Wtorek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Środa: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15
Czwartek: 10:00 - 17:00   przerwa: 14:45 - 15:15
Piątek: 8:00 - 15:00   przerwa: 13:45 - 14:15